fbpx

The Ghentist

GRATIS VERZENDING - BINNEN 1 à 2 werkDAGEN IN HUIS
Document
0

Document
0

Document
0

Beleid

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Algemene Verkoopsvoorwaarden
Inhoudsopgave
Artikel 1 – Toepasselijkheid

Artikel 2 – Ons aanbod en jouw bestelling

Artikel 3 – Herroepingsrecht

Artikel 4 – De prijs

Artikel 5 – Betaling

Artikel 6– Conformiteit en garantie

Artikel 7 – Levering en uitvoering

Artikel 8 – Overmacht

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

Artikel 10 – Klachtenregeling en geschillen

Artikel 1 Toepasselijkheid
Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou (in je hoedanigheid van consument) en elke overeenkomst die tussen ons tot stand komt.
Voordat een Overeenkomst tussen ons tot stand komt, brengen we de tekst van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (alsmede de andere onderdelen van de Algemene Voorwaarden) duidelijk aan jou ter kennis en vragen we je ze te aanvaarden. De Algemene Voorwaarden worden aan jou duidelijk ter beschikking gesteld met de mogelijkheid deze op te slaan op een duurzame drager. Als we je onze Algemene Voorwaarden om één of andere reden niet kunnen tonen, kan je hiervan bij ons een kopie of inzage krijgen door middel van een e-mail t.a.v. info@theghentist.com.
De Algemene Voorwaarden worden aan de jou ter beschikking gesteld voordat je jouw order bevestigd hebt op de website. Hiervoor wordt een weblink gebruikt. Via deze weblink kan je de algemene voorwaarden in een formaat bekomen dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen. Je zal aanvinken dat je kennis hebt genomen van de Algemene Voorwaarden en deze integraal aanvaard hebt.
Als naast deze Algemene Voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande inzake de kennisname en aanvaarding ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze Algemene Voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

Artikel 2 Ons Aanbod en jouw bestelling
Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
We streven ernaar om altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk te omschrijven wat we je verkopen. De beschrijving trachten we in elk geval voldoende gedetailleerd weer te geven om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, trachten wij deze een waarheidsgetrouwe weergave te laten zijn van de aangeboden goederen en/of diensten. De online weergaven kunnen evenwel afwijken van de realiteit, onder meer rekening houdend met de verschillen die kunnen ontstaan bij het maken van de weergave (bv. foto) en de wijze waarop dit op het beeldscherm weergegeven wordt (en de instellingen die daarvoor door jou worden gebruikt). Theghentist.com kan evenwel niet aansprakelijk zijn voor eventuele verschillen tussen de weergave en de realiteit. In de mate dat je wenst af te zien van de verkoop, kan je gebruik maken van zijn herroepingsrecht binnen de daartoe aangegeven grenzen.
Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra theghentist.com je bestelling bevestigt per mail. Zolang je geen bevestiging van ons ontving, kan je nog van je bestelling afzien.

De Klant heeft de mogelijkheid om de bestelling te controleren. De Klant kan een eventuele kortingscode ingeven en krijgt de mogelijkheid opmerkingen te formuleren in verband met zijn bestelling. De Klant aanvaardt de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk door het hokje ‘Door op ‘Bestelling plaatsen’ te klikken plaats ik een bestelling met betaalplicht en ga ik akkoord met de algemene voorwaarden.’ aan te vinken. Door vervolgens op de knop ‘Bestelling plaatsen’ te drukken, wordt de bestelling
geplaatst en vangt de betaalprocedure aan.
Door online te bestellen verklaart de koper aan TheGhentist de wettelijke leeftijd van 18 jaar te hebben om alcoholische dranken te kopen en/of te drinken. TheGhentist is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 3 Herroepingsrecht
Als je goederen bij ons koopt (behalve voor de uitzonderingen die hieronder opgesomd zijn) heb je gedurende 14 kalenderdagen vanaf de dag na de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen binnen 14 kalenderdagen (de kosten voor de verzending hiervan betaal je zelf). Binnen de 30 kalenderdagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben, betalen we je de volledige aankoopprijs van de teruggestuurde goederen, samen met de oorspronkelijke leveringskosten, terug. We melden je in elk geval nog eens duidelijk dat je over dit recht beschikt bij de bevestiging van je bestelling of ten laatste bij de levering.
Tijdens de eerste 14 kalenderdagen na de dag van de ontvangst van de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking indien je van plan bent de goederen eventueel terug te sturen. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Gezien de aard van de goederen mogen teruggestuurde goederen niet gebruikt zijn. Dit impliceert onder meer dat de verpakkingen in goede staat zijn en niet beschadigd zijn (bv. de zegels moeten nog intact zijn).

Als je de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren samen met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies.

Als je goederen terugstuurt ben jij verantwoordelijk voor het transport en de kosten hiervan. Het herroepingsrecht is pas geldig uitgeoefend wanneer wij de producten terug hebben ontvangen en de producten in goede staat zijn (zoals hierboven omschreven). Als de producten (geheel of gedeeltelijk) verloren of beschadigd raken in het transport, of die niet voldoen aan de hogervermelde voorwaarden, kunnen we je niet vergoeden. We raden je aan een passende verzekering hiervoor af te sluiten.

Artikel 4 De prijs
Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.

Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. 

Bovenop de aankoopprijs worden nog de verzendkosten aangerekend, dewelke vermeld worden voordat je je aankoop definitief plaatst. Deze verzendkosten worden aangerekend op basis van de tarieven die op het ogenblik van de bestelling van toepassing zijn en in functie van de grootte van het pakket en de bestemming. Deze prijzen kunnen wel op elk ogenblik gewijzigd worden, aangezien wij ook afhankelijk zijn van de externe transportfirma.
TheGhentist zal geregeld promotionele acties ondernemen. Deze acties zijn steeds zo duidelijk mogelijk omschreven op de website. Deze acties lopen steeds tot einde van de stock. Een gebruiker kan ook nooit van 2 promotionele acties tegelijk gebruik maken, tenzij TheGhentist dat duidelijk aangeeft. TheGhentist behoud zich dus ook het recht een bestelling aan te passen indien we merken dat er bv. door een technische fout toch 2 acties samen lopen op één of meerdere producten of productcategorieën.


Artikel 5 Betaling
Tenzij we anders met je overeengekomen zijn, aanvaarden we alleen voorafbetaling via onze website. We aanvaarden zowel kredietkaart als betaling via overschrijving.

Als je onjuistheden opmerkt in je betaalgegevens of iets verdachts opmerkt tijdens je betaling, moet je ons dat onmiddellijk melden op het e-mailadres 

 maakt normaal gezien gebruik van voorafbetaling. Indien dit niet het geval zou zijn en je dus niet vooraf hebt betaald en je ons niet tijdig of niet volledig betaalt, kunnen wij de kosten die je daarmee veroorzaakt in rekening brengen. In elk geval ben je ons vanaf de dertigste dag na de factuurdatum zonder voorafgaande ingebrekestelling intresten verschuldigd van 10% per jaar op het openstaande factuurbedrag, net als een forfaitaire schadevergoeding van eveneens 10% van het openstaande factuurbedrag. Alle goederen die we je toesturen blijven in elk geval onze eigendom tot op het ogenblik dat je ze volledig betaald hebt. Indien je ze niet (tijdig) betaalt, kunnen wij op elk ogenblik beslissen om ze op jouw kosten terug te nemen. Zolang je bij ons openstaande facturen hebt, mag je de door ons geleverde goederen niet doorverkopen, wegschenken, als onderpand gebruiken of ze onroerend maken.

Artikel 6 Conformiteit en Garantie
Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.
In de mate dat je bij de levering vaststelt dat de producten niet voldoen aan hetgeen besteld werd (of beschadigd zijn), dien je dit binnen de 24u te melden aan theghentist.com per e-mail op info@theghentist.com zodoende dat theghentist.com zijn rechten kan vrijwaren tegenover de leveringsdienst.
theghentist.com is evenwel geen fabrikant en verdeelt enkel de producten via haar webshop. 

Artikel 7 Levering en uitvoering
Alle goederen worden geleverd na betaling op het door jou bij je bestelling aangegeven adres. We doen onze uiterste best om alles wat voor 17u besteld wordt de volgende of de daarop volgende werkdag te leveren (in België). Wegens externe omstandigheden kan het langer duren. Dit is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
Voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is, en onder meer afhankelijk of het product voorradig is, leveren wij je bestelling uiterlijk binnen 30 dagen na je bestelling (en op voorwaarde dat de bestelling en de concrete gegevens correct en volledig zijn), tenzij vooraf een langere leveringstermijn is afgesproken of aangegeven. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van deze termijn van 30 dagen. Indien de levering niet binnen de termijn van maximaal 30 dagen kan gebeuren heeft u het recht kosteloos de overeenkomst te ontbinden.
De verzending van goederen en waardebons gebeurt steeds op risico van Theghentist.com. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

Artikel 8 Overmacht
In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Ook indien jij beschikt als consument over eenzelfde recht in geval van overmacht.
Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website van de Webwinkelier, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Artikel 9 Intellectuele eigendom
Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 10 Klachtenregeling en geschillen
We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je hiervoor beroep doen op de klachtenprocedure die op onze website beschreven is. We doen er alles aan om je klacht binnen een redelijke termijn te behandelen. Daarnaast kan je ons bereiken op het volgende adres: The Ghentist, Stijn Brysbaert te Braemstraat 61/001, in 9050 Gentbrugge, België.
Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

PRIVACY & VEILIGHEID

Dit is de website van The Ghentist, eigendom en beheerd door de Heer Stijn Brysbaert, met als postadres Braemstraat 61/001, 9050 Gentbrugge (België).

Telefoonnummer: +32499334254
Ondernemingsnummer is BE0696.958.262

Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid
Op deze website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons beheerd.

Bij een bezoek aan onze site bewaren we:

Het gebruik van cookies
Op deze site gebruiken we cookies (dit is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

Veiligheid
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe ons contacteren in verband met ons privacy beleid?
Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren via e-mail: info@theghentist.com

Als u ons uw postadres via het web meedeelt zal u alleen die informatie of bestellingen ontvangen die u aangevraagd heeft, op het adres dat u ons meegedeeld heeft.

Als u ons uw telefoonnummer via het web meedeelt zal u alleen door ons bedrijf telefonisch gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over die vragen of bestellingen die u aangevraagd heeft.

Als u ons uw GSM-nummer via het web meedeelt zal u alleen tekstberichten (SMS/MMS/e.d.) van ons bedrijf ontvangen als dit nodig is om u te informeren over die vragen of bestellingen die u aangevraagd heeft.

Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt kan u via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming heeft gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw e-mail adres meegedeeld heeft. Indien u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Als u van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (online: www.robinsonlist.be, gratis telefoonnummer: 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson list, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel).

Wij kunnen de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid”. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met ons, op het hierboven vermelde adres.
 

  •  uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
  •  uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert

Deze informatie wordt gebruikt:

  •  om u op de hoogte te stellen van updates van onze site
  •  om u later te contacteren voor direct marketingdoeleinden over onze eigen producten via onze nieuwsbrief. U kunt op elk moment zich uitschrijven voor onze nieuwsbrief.

Indien u een kopie wenst van uw gegevens die wij van u bewaren kunt u deze opvragen via het e-mailadres: 

Indien u al u gegevens (right to be forgotten) die wij voor u bewaren wilt laten verwijderen kunt u dit aanvragen via het e-mailadres: 

Betalingsmethoden

– Credit kaart
– Overschrijving

IBAN: BE54 7340 4433 7897

BIC: KREDBEBB